Współpracujemy:

Regulamin

Przyjmowanie, realizacja zamówienia oraz udostępnianie i użytkowanie serwerów są wykonywane w oparciu o poniższy regulamin. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między HostGame.pl, a Usługobiorcą.
 
§1. Definicje
1. Firma HostGame.pl, zwana dalej Usługodawcą, zobowiązuje się do świadczenia niżej wymienionych usług na rzecz klienta zwanego dalej Usługobiorcą.
2. Usługobiorca - dzierżawca, osoba posiadająca aktywne konto ( będąca zarejestowana w serwisie HostGame.pl ) w panelu HostGame.pl z poprawnie wypełnionymi danymi osobowymi.
3. Dowolny serwer gry sieciowej zwany będzie dalej Usługą.
4. Klan - grupa graczy występujących pod wspólnym znakiem lub nazwą.
5. Ustawienia serwera - parametry ustawiane z poziomu plików konfiguracyjnych oraz komendy startowej serwera.
 
§2. Postanowienia ogólne
1. Każdy Usługobiorca (zarejestrowana osoba w serwisie HostGame.pl) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu świadczenia usług.
2. W przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorca ustaleń regulaminu, HostGame.pl ma prawo zawiesić czasowo lub bezterminowo wykonywanie usług na rzecz Usługobiorcy, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
3. HostGame.pl zobowiązuje się do przygotowania serwera do uruchomienia na określony w zamówieniu okres w ciągu max 24h od momentu uznania zamówienia za opłacone.
4. Okres użytkowania serwera jest liczony od momentu uruchomienia serwera przez HostGame.pl.
5. HostGame.pl zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcy informacje o serwerze oraz umożliwić zarządzanie nim za pomocą panelu w momencie uruchomienia serwera.
 
§3. Płatności
1. Usługobiorca może opłacić usługę(i) następującymi sposobami płatności: przelewem bankowym, wpłatą na poczcie, przelewem SMS.
2. W przypadku niepoprawnie dokonanej wpłaty (np. z błędnym tytułem przelewu) HostGame.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia wpłaty do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 
§4. Zamówienia
1. Usługobiorca deklaruje chęć skorzystania z usług HostGame.pl poprzez zarejestrowanie się w panelu HostGame.pl a następnie wypełnienie stosownego formularza zamówienia znajdującego się na stronie HostGame.pl.
2. W formularzu zamówienia Usługobiorca deklaruje rodzaj usługi oraz czas jej trwania. W przypadku serwerów gier sieciowych oraz głosowych Usługobiorca podaje również liczbę slotów serwera, określającą maksymalną liczbę graczy mogących znajdować się na serwerze w tym samym momencie.
3. Okres jednego miesiąca umownie przyjmowany jest jako 30 dni.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykupiony serwer w serwisie HostGame.pl, w kwocie podanej w cenniku w ciągu 7 dni, znajdujacym sie na stronie www.HostGame.pl.
5. Zamówienie zostaje uznane za opłacone przez Usługobiorce w momencie odnotowania przez HostGame.pl poprawnej wpłaty na koncie, o czym zostanie poinformowany Usługobiorca.
6. W przypadku serwerów gier sieciowych, serwerów głosowych oraz radia internetowego istnieje możliwość zwiększenia liczby slotów w dowolnym momencie trwania usługi, po złożeniu i opłaceniu odpowiedniego zamówienia.
7. Chcąc zachować ciągłość usługi należy wypełnić stosowny formularz zamówienia przedłużającego okres użytkowania oraz opłacić to zamówienie przed końcem czasu trwania usługi.
8. Wszelkie zamówienia mogą być opłacane przez Usługobiorca, który je złożył oraz przez innych Usługobiorców przy użyciu opcji "Wpłata na zamówienie".
9. Dopiero w całości opłacone zamówienie zostaje przekazane do realizacji przez HostGame.pl.
10. W przypadku zamówień na dłuższy okres niż jeden miesiąc, HostGame.pl może z miesięcznym wyprzedzeniem oraz bez podania przyczyny odmówić dalszego świadczenia usługi. Właścicielowi usługi przysługuje zwrot należności za pozostały okres użytkowania.
 
§5. Konfiguracja serwera i użytkowanie
1. Okres użytkowania serwera zadeklarowany w formularzu zamówienia liczony jest od momentu zrealizowania tego zamówienia.
2. HostGame.pl zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia do instalacji niezbędnych do działania serwera plików oraz prawidłowej konfiguracji serwera.
3. W trakcie okresu użytkowania za prawidłową konfigurację serwera odpowiedzialny jest właściciel serwera.
4. HostGame.pl umożliwi zarządzanie serwerem poprzez panel dostępny na stronie HostGame.pl oraz poprzez FTP.
5. Przez cały okres trwania usługi, HostGame.pl zobowiązuje się do utrzymania poprawnej konfiguracji swojego sprzętu.
6. Na jakość gry na serwerach HostGame.pl ma wpływ także wiele zewnętrznych czynników, za które HostGame.pl nie ponosi odpowiedzialności, np. nadmiernie przeciążone łącze Usługobiorca, przeciążone łącza między operatorskie, nieprawidłowe ustawienia serwera lub klienta gry.
7. Usługobiorca ma prawo do zmiany nazwy serwera pod warunkiem, że w nazwie serwera znajdować się będzie wyrażenie "@ HostGame.pl".
8. Nazwa serwera nie może zawierać obraźliwych słów lub zwrotów niezależnie od języka w jakim zostały umieszczone, oraz nie może zawierać nazw innych hostingów gier.
9. Zabronione jest ustawianie maksymalnej liczby graczy na serwerze większej niż ilość wykupionych slotów.
10. W przypadku serwera prywatnego, przez cały czas trwania usługi, na serwerze musi być założone hasło.
11. Usługobiorca nie ma możliwości bez uprzedniej zgody HostGame.pl udostępniania serwera innym klanom, na turnieje lub w formie nagrody.
12. Usługobiorca nie może odsprzedawać oraz handlować serwerem ani hasłami dostępu do niego.
13. Usługobiorcy nie wolno uruchamiać na serwerze gier botów lub też w inny sposób (np. zła konfiguracja, błędnie działające modyfikacje) powodować nadmiernego zużycia zasobów serwera fizycznego takich jak pamięć operacyjna oraz procesor.
14. Usługobiorca nie może ustawiać na serwerze prywatnym hasła pustego ani jego odpowiednika.
15. Zabronione jest zamieszczać hasła do serwera prywatnego w jego nazwie ani też nie wolno publikować go w miejscach ogólnie dostępnych takich, strony internetowe, fora, IRC, itp.
16. Usługobiorca ma prawo do instalacji plików konfiguracyjnych, map potrzebnych do uruchomienia serwera gier jak i modyfikacji (modów) i rozszerzeń serwera, z wyłączeniem automatycznych graczy (tzw. botów).
17. Usługobiorcy nie wolno wykorzystywać serwera FTP do celów innych niż bezpośrednio związanych z usługami zawartymi w umowie.
18. Zabronione jest, bez pisemnej zgody HostGame.pl, umieszczanie na serwerach gier wirtualnych nośników reklamowych, mających charakter komercyjny.
19. HostGame.pl zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji serwera Usługobiorca w przypadku zużywania ponad normę zasobów systemowych przez ten serwer.
20. Zabronione jest przechowywanie na FTP serwera obrazów, filmów, plików dźwiękowych oraz innych materiałów nie mających związku z serwerem gry. HostGame.pl zastrzega sobie prawo do usuwania takich danych bez wcześniejszego uprzedzenia.
21. Zabronione jest także umyślne działanie, usuwanie lub podmienianie plików mające za zadanie zdestabilizowanie pracy serwera.
22. Pliki umieszczone przez Usługobiorca na serwerze FTP nie mogą przekroczyć łącznie 50% przestrzeni dyskowej, określonej w umowie. W innym przypadku dane niespelniające tego postanowienia będą usuwane bez wcześniejszego uprzedzenia.
23. Zabronione jest zmienianie 'parametrów domyślnych' wykupionej usługi (np tickrate, max players itp.)
24. Zabronione jest używanie modów które zmieniają  skórki postaci (skiny) i skórki noży w grze  Counter Strike: Global Offensive.
 
§6. Awaria serwera
1. W przypadku przerw w poprawnym działaniu serwera z winy HostGame.pl, cały okres występowania problemów zostanie zrekompensowany poprzez przedłużenie ważności serwera.
2. W przypadku przerw w poprawnym działaniu serwera z winy Usługobiorcy, HostGame.pl zobowiązuje się do przywrócenia sprawności serwera w czasie nie dłuższym niż 3 dni od momentu zgłoszenia problemu przez Usługobiorca.
3. Usługobiorca ma obowiązek zgłaszania awarii niezwłocznie po ich wystąpieniu wysyłając odpowiedni komunikat w formularzu znajdującym się w dziale kontakt.
4. Czas awarii liczony jest od momentu odebrania przez HostGame.pl zgłoszenia od Usługobiorca.
5. Reklamacje oraz uwagi należy przesyłać na adres: bok@HostGame.pl
 
§7. Zwrot należności
1. W ciągu 48 godzin od momentu zasilenia wirtualnego portfela, Usługobiorca może zażądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. HostGame.pl zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu w szczególnych przypadkach.
2. HostGame.pl może, o ile zajdzie taka konieczność, potrącić ze zwracanej kwoty 5zł kosztów manipulacyjnych oraz opłaty za przelew// w wysokości obowiązującej na dany dzień w lokalnym urzedzie pocztowym(według taryfikaty usług lokalnego urzędu pocztowego). Przy płatności kartą płatniczą, HostGame.pl potrąca prowizję operatora kart płatniczych (3% wartości transakcji).
3. HostGame.pl ma 14 dni na realizację zwrotu.
 
§8. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętej regulaminem, ostateczna decyzja należy do firmy HostGame.pl.
2. HostGame.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
3. W sprawach nieobjętych regulaminem należy skontaktować się z bok@HostGame.pl.
4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonywane z poziomu panelu administracyjnego oraz otrzymanych haseł dostępu.
5. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
ZALOGUJ SIĘ NA:


Kontakt telefoniczny:
Stacjonarny: 58 712 63 26
Komórkowy: 663 177 907